<% Dim SEARCH_CONSULT_CATEGORY : SEARCH_CONSULT_CATEGORY = setDefault(Request.QueryString("SEARCH_CONSULT_CATEGORY"),"") Dim SEARCH_LOCATION_CD : SEARCH_LOCATION_CD = setDefault(Request.QueryString("SEARCH_LOCATION_CD"),"") Dim SEARCH_COUNTRY_CD : SEARCH_COUNTRY_CD = setDefault(Request.QueryString("SEARCH_COUNTRY_CD"),"") Dim PAGE , PAGE_SIZE PAGE = setDefault(Request("PAGE"),1) PAGE_SIZE = setDefault(Request("PAGE_SIZE"),10) Dim Start_No , End_No Start_No = (Cint(PAGE - 1) * Cint(PAGE_SIZE)) + 1 End_no = Cint(PAGE) * Cint(PAGE_SIZE) Dim CONSULT Dim DB, Sql set DB = new DBClass Sql = " SET TRANSACTION ISOLATION LEVEL READ UNCOMMITTED; " & vbCrLf Sql = Sql & " WITH CONSULT AS ( " & vbCrLf Sql = Sql & " SELECT " & vbCrLf Sql = Sql & " ROW_NUMBER() OVER(ORDER BY TCC.REG_DATE DESC ) AS ROW_NO " & vbCrLf Sql = Sql & " ,COUNT(*) OVER() AS TOT_CNT " & vbCrLf '반환되는 테이블의 총갯수 Sql = Sql & " ,TCC.SEQ_NO " & vbCrLf Sql = Sql & " ,CONVERT(VARCHAR(64),TCC.GUID) AS GUID " & vbCrLf Sql = Sql & " ,dbo.GET_CODE_NM('CONSULTANT_CATEGORY_CD',TCC.CONSULT_CATEGORY) AS CONSULT_CATEGORY " & vbCrLf Sql = Sql & " ,TCC.CONSULTANT_NAME_KOR " & vbCrLf Sql = Sql & " ,TCC.CONSULTANT_NAME_ENG_FIRST " & vbCrLf Sql = Sql & " ,TCC.CONSULTANT_NAME_ENG_LAST " & vbCrLf Sql = Sql & " ,dbo.GET_CODE_NM('CONSULTANT_LOCATION_CD',TCC.LOCATION_CD) AS LOCATION_CD " & vbCrLf Sql = Sql & " ,dbo.GET_CODE_NM('COUNTRY_F_CD',TCC.COUNTRY_CD) AS COUNTRY_CD " & vbCrLf Sql = Sql & " ,dbo.GET_CODE_NM(COUNTRY_CD + '_CITY',TCC.CITY_CD) AS CITY_CD " & vbCrLf Sql = Sql & " ,TCC.EMAIL " & vbCrLf Sql = Sql & " ,TCC.COMPANY_NAME " & vbCrLf Sql = Sql & " ,TCC.COMPANY_LANDLINE " & vbCrLf Sql = Sql & " ,TCC.CONSULTANT_INFO " & vbCrLf Sql = Sql & " ,TCC.LICENSE " & vbCrLf Sql = Sql & " ,TCC.DISSERTATION " & vbCrLf Sql = Sql & " ,TCC.AWARD " & vbCrLf Sql = Sql & " ,TCC.LANGUAGE " & vbCrLf Sql = Sql & " ,TCC.READ_CNT " & vbCrLf Sql = Sql & " ,(CASE WHEN TCC.ACTIVE_F_CD = 1 THEN '활성' ELSE '비활성' END) AS ACTIVE_F_CD " & vbCrLf Sql = Sql & " ,ATT.SEQ_NO AS ATT_SEQ_NO " & vbCrLf Sql = Sql & " ,ATT.FILE_ORIGINAL_NAME " & vbCrLf Sql = Sql & " ,CONVERT(VARCHAR(20),TCC.REG_DATE,120) AS REG_DATE " & vbCrLf Sql = Sql & " FROM dbo.TBL_CONSULT_CONSULTANT AS TCC " & vbCrLf Sql = Sql & " INNER JOIN dbo.TBL_MNG_ATTACH_FILES AS ATT " & vbCrLf Sql = Sql & " ON TCC.SEQ_NO = ATT.PARENT_SEQ_NO " & vbCrLf Sql = Sql & " AND ATT.PARENT_TABLE = 'TBL_CONSULT_CONSULTANT' " & vbCrLf Sql = Sql & " WHERE TCC.DEL_F_CD = 0 " & vbCrLf Sql = Sql & " AND TCC.ACTIVE_F_CD = 1 " & vbCrLf IF SEARCH_CONSULT_CATEGORY <> "" THEN Sql = Sql & " AND TCC.CONSULT_CATEGORY = '" & SEARCH_CONSULT_CATEGORY & "' " & vbCrLf END IF IF SEARCH_LOCATION_CD <> "" THEN Sql = Sql & " AND TCC.LOCATION_CD = '" & SEARCH_LOCATION_CD & "' " & vbCrLf END IF IF SEARCH_COUNTRY_CD <> "" THEN Sql = Sql & " AND TCC.COUNTRY_CD = '" & SEARCH_COUNTRY_CD & "' " & vbCrLf END IF Sql = Sql & " ) " & vbCrLf Sql = Sql & " SELECT * FROM CONSULT " & vbCrLf Sql = Sql & " WHERE ROW_NO BETWEEN " & Start_No & " AND " & End_No & vbCrLf Sql = Sql & " ORDER BY ROW_NO ASC " & vbCrLf DB.SQL = Sql set CONSULT = DB.Execute() 'CONSULT("TOTAL_COUNT") = CONSULT("RESULT_COUNT") set DB = nothing %>

자문위원소개

홈 > 자문위원 컨설팅 > 개요 및 자문위원 소개


개요

세계한인무역협회(World-OKTA) 회원사들의 비즈니스 활성화와 한국경제의 글로벌화,
나아가 상호간의 상생할 수 있는 사업 아이템도 개발을 도모하고 있습니다.


자문위원 컨설팅을 통해 전 세계에서 활동하고 있는 재외동포 경제인들에게 전문 분야에 대한 컨설팅을 제공해 줌으로써
대한민국의 수출 성장 및 무역증진에도 크게 기여하고자 합니다.

분야별 자문위원 소개

분야별 자문위원 검색
세부지원분야, 지역, 국가별 전문가 리스트를 검색하실 수 있습니다.
           

* 자문위원의 성명을 클릭하면 자세한 프로필을 확인할 수 있습니다.

<% Dim i FOR i = 0 TO CONSULT("RESULT_COUNT") - 1 %> <% NEXT %> <% setListNoRecord CONSULT,8 %>
분야별 자문위원 검색결과 목록
NO 분야 국가 성명 이메일 소속/직책 조회수 컨설팅신청
<%=getListNo(CONSULT,PAGE,PAGE_SIZE,i) %> <%=CONSULT("RESULT")(i)("CONSULT_CATEGORY") %> <%=CONSULT("RESULT")(i)("COUNTRY_CD") %> ');"><%=CONSULT("RESULT")(i)("CONSULTANT_NAME_KOR") %>
"> <%=CONSULT("RESULT")(i)("EMAIL") %>
<%=CONSULT("RESULT")(i)("COMPANY_NAME") %> <%=FormatNumber(CONSULT("RESULT")(i)("READ_CNT"),0) %> '}})">신청